ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6 Social Sciences, Arts and Media International Conference 2019, Bangkok, Thailand”

Spread the love

                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โดยความร่วมมือของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ) ได้กำหนดจัดงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2019, Bangkok, Thailand” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี และอาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะสังคมศาสตร์และสื่อ

                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเชิญท่านและผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมในการจัดประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

สามารถดูและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์              : 02 259 2343

E-mail                 : info@ssamic.com

Website              : www.ssamic.com

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.