ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

Spread the love

                        มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีกำหนดการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (MBUREC National Conference 2019) หัวข้อ “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ตามหลักพุทธศาสตร์ พัฒนาชาติอย่างมั่นคง” (Discipline Harmony and Services based on Buddhism toward a sustainable society development) ในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และข้อค้นพบจากการวิจัย เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ จากงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป โดยรูปแบบของงานกำหนดให้เป็นการปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์

                       มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rec.mbu.ac.th   สำหรับผู้สนใจมีความประสงค์ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์มาที่ E-mail : mburec.nc2019@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

โทรศัพท์              : 0 4351 8364 และ 0 4351 6076 ต่อ 121

โทรสาร                : 0 4351 4618

ผู้ประสานงาน ดร.วงศ์ชนก จำเริญสาร

โทรศัพท์มือถือ    : 08 1975 1545 และ 08 0006 2061

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.