ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ Smart City Conference ครั้งที่ 1 โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Spread the love

                            วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ“Smart City Conference ครั้งที่ 1” เพื่อส่งเสริมให้มีการนําเสนอและเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการด้าน Smart City เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/Z7erLLBLEdec7jEn6  ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.