ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Spread the love

                          มหาวิทยาลัยแม้โจ้ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1 (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 18) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย และทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาและการวิจัย เป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ ในภาครัฐและเอกชนเป็นการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม้โจ้ จึงขอเชิญชวนให้ อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าละเบียนจำนวน 500 บาท ทั้งนี้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้โดยไม่ถือวันลา โดยสามารถลงทะเบียน Online ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ http://sciencebase.mju.ac.th/scitech2020/ เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 053-873819 – 20

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.