ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10

Spread the love

                                    ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับภูมิภาค (Regional Conference) และระดับชาติ (National conference) ประจำปีการศึกษา 2561 ของงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา ครั้งที่ 10 (The 10 ASEAN C+I+J Symposium on Business Management Research) ในหัวข้องานสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจร่วมมือ ร่วมใจ นวัตกรรม ก้าวไกลยั่งยืน Advancing Business Partnership for Innovation and Sustainability” นวันเสาร์ทีี่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. เพื่อเปิดโอกาศให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมและเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ของการศึกษาวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศได้แก่ 1.) ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี 2.) การค้าการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ 3.) ธุรกิจดิจิทัล 4.) ธุรกิจบริการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5.) นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่หน้าสนใจในหน่วยงานของท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ex-mba.buu.ac.th/con2019/con2019.html

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

โทรศัพท์  : 0-3839-4900 ต่อ 123, 135

ID LINE : @GSC_ASEANCON

E-mail    : ASEANCON @go.buu.ac.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.