ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

Spread the love

                        ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด ” ภูษาอาเซียน การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์ ” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกิจกรรมให้ประกอบไปด้วย การเสวนาวิชาการผ้าอาเซียนจากกลุ่มประเทศอาเซียน การนำเสนอผลงานวิชาการ การจัดนิทรรศการสาธิตผ้าอาเซียน การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าอาเซียน และการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับผ้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ซึ่งมีความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถแสดงบทบาททางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในมิติด้านวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนต่อไป

                        อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ทั้งในรูปแบบบทคัดย่อ ( Abstract ) หรือบทความฉบับเต็ม ( Full paper ) ภายใต้แนวคิด ” ภูษาอาเซียน การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์ “ ประกอบด้วย 5 ประเด็นดังต่อไปนี้

1.  ภูมิปัญญาผ้าอาเซียนกับวิถีและวัฒนธรรม

2. ผ้าอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว

3. ผ้าอาเซียนสู่การสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

4. ผ้าอาเซียนกับวัฒนธรรมร่วมสมัย

                       ผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมดังกล่าว สามารถส่งผลงานมาที่ e-mail : cultural.wu@gmail.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ wacc.wu.ac.th หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ประสานงาน นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก

โทรศัพท์      : 075 672508-10 หรือ 080 145 1064

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.