ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “คณะครุศาสตร์วิจัย 2562/NACE 2019 : การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ”

Spread the love

                                        ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยลำปาง มีกำหนดการจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2562 /NACE 2019 : การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” ในวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 45 มหาวิทยาลัยลำปาง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ คุณครู และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้จะเป็นเวทีให้นักวิจัย องค์กรชุมชนท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

                                        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยลำปาง จึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ คุณครู และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความ ได้ที่ http://www.edulpru.com/nace2019/  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 อนึ่งที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงานดังกล่าวได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของต้นสังกัดหรือกระทรวงการคลัง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์

โทรศัพท์  : 054 241303, 064 945 5935

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.