วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024))

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567
(The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024))

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมเซรามิกอเมริกัน ประจำประเทศไทย (ACerS – Thailand Chapter) สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น (ประเทศไทย) Kyushu Dental University (ประเทศญี่ปุ่น) Adamson University (ประเทศฟิลิปปินส์) และ Nanjing Forestry University (ประเทศจีน) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024)) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคาร Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีการบรรยายหลัก (Plenary Speaker) ในประเด็น “Leading Research and Innovation after Disruption of Artificial Intelligence (Al) Technology” และได้มีการแบ่งกลุ่มงานวิจัยออกเป็น 2 สายหลักอย่างชัดเจน คือ

  1. The 9th RSU International Research conference on Science and Technology (RSUSCI-2024)
  2. The 9th RSU International Research Conference on Social Sciences, Humanities, Education, Management and Arts (RSUSOC-2024)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชาได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rsucon.rsu.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-791-5689
โทร. 02-791-5688
E-mail: rsuconference@rsu.ac.th
Website: https://rsucon.rsu.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย