วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “The National Conference on Routine to Research (R2R) for High Performance Organization 2024”

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “The National Conference on Routine to Research (R2R) for High Performance Organization 2024”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “The National Conference on Routine to Research (R2R) for High Performance Organization 2024” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผ่านระบบออนไลน์)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะและมีความก้าวหน้าทางอาชีพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ยกระดับศักยภาพของตนเอง เพิ่มพูนความรู้ และมุมมองที่กว้างขวาง สร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปปรับกระบวนการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพ การทำงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากความรู้ที่ได้รับ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศอันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของบุคลากรสายสนับสนุนในอนาคต

สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลล์เพื่อเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ https://grad.wu.ac.th/conferences/r2r/ หมดเขตรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 31 มกราคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารปฏิบัติ การสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้น 3
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรีอ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7547-6485
E-mai: r2r.walailak@gmail.com 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย