ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12

Spread the love

มหาวิทยาลัยเวสอีสเทร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง นวัตกรรม สร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจไทย” ในวันเสารที่ 8 กรกฏาคม 2561 เพื่อเผ่ยแผ่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณื และพัฒนาเครือข่ายความร่วมือด้านงานวิจัย เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอโดยส่งเอกสารโดยส่งเอกสารบทความวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีมายังมายังสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสอีสเทร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหฤทัยราษฏร์ อำลุกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.