วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

       

           ด้วยด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยภาคใต้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “นวัตกรรมวิจัยแบบสหวิทยาการ” (Innovations in Interdisciplinary Research) ครั้งที่ 14 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยอาจารย์ และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมขนท้องถิ่น

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยส่งแบบตอบรับได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ทาง E-mail : research-sru@hotmail.com

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

E-mail  : research-sru@hotmail.com

โทรสาร  : 077-913341

เว็บไซต์ : http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018/ 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.