ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9

Spread the love

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการใน การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 9 เรื่อง “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: การเรียนการสอนยุคใหม่” ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการศึกษา  โดยมีการจัดประชุมดังกล่าว จะเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะชนในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความฉบับเต็มเพื่อนำเสนอ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562  

คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทศโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จึงเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานส่งบทความเข้าร่วม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.inded.kmitl.ac.th/drle2019/

 

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.