วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ISET 2019

                             ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) สมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษา ประเทศไทย (SEAT) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (มข.)และได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับนานาชาติ (The 7th International Conference for Science Educators and Teachers : ISET 2019) ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาศนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และศาสตร์อื่นซึ่งสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกันให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางวิทยาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

                               ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงใคร่ขอเชิญท่าน และบุคลากรของในสังกัดของท่านที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานจะต้องส่งบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อข้างตน ทางระบบ EasyChair ที่ https://easychair.org/conferences/?conf=iset20190  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

                               ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้จามระเบียบทางกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  : 064 5218198

E-mail     : iset2019inth@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.