ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บ.พ.ค)

Spread the love

ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บ.พ.ค)

หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บ.พ.ค.)​ ซึ้งมีหน้าที่ในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนาการกำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์และการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นโยบายของรัฐ รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นและหลังปริญญา ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายดำเนินการบริหารแผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โปรแกรมแก้ปัญวิกฤตของประเทศ

ในการนี้ บ.พ.ค. ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการวิจัยต่อ แผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อการสนับสนุน เรื่องการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดครั้งใหญ่ของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)” เพื่อการเรียนรู้และทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ที่นำไปสู่การเตรีมความพร้อมรับมือที่จะจัดการสภาวะที่จะตามมากับทั้งเตรียมนโยบายและการรับรองสภาวะวิกฤตด้านสุขภาพและสังคมที่เกิดจากระบาดใหญ่ (pandemic)ในอนาคตระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 22 ตุลาคม 2563โดยท่านพิจารณารายละเอียดได้ที่  https://www.nxpo.or.th/B/

บ.พ.ค.ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการ ของหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บ.พ.ค.) บุคลากรภายใต้หน่วยงานของท่าน และหากท่านมีข้อชักถามในรายละเอียดและยื่นข้อเสนอแผนงาน/ โครงการ สมารถติดต่อได้ที่โทศัพท์  02-470 -7961 – 3 หรือ E-mail: pmu.b@nxpo.or.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.