ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34 AUAP Annual Conference 2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Spread the love

                    มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ The Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th  AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง ” Climate Chang Adaptation – The Challenging Role of Higher Education Institutions  ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาโลก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการ โดยมีหัวห้อดังนี้

– The Health Sciences Cluster : Technology Advancements in Medical Treatments to Deal with Diseases Rendered by Climate Change 

– The Science and technology Cluster : Cleaner and Greener Environment for a Safer World

– The Social Sciences Cluster : Raising Realization and Awareness towards Climate Change 

                          มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญท่าน คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา ในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน 2000 บาท หากลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และหากพ้นกำหนดวันดังกล่าว ค่าลงทะเบียนท่านละ 3000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ

โทรศัพท์     : 0 5596 1647

โทรสาร      : 0 5596 1640

อีเมล          : international@nu.ac.th

เว็บไซต์     : www.auap2019.nu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.