ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนานาชาติปละการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7

Spread the love

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  7 เรื่อง” นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน”(The 7 th  NEU National and International Conference 2020(NEUNIC2020)”Learning innovation for Community Development”) ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับเครือข่าย ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://neunic2020.neu.ac.th/ หรือ Scan QR Code ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.