ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่๑”

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่๑"

ด้วยสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านศิลปะวัฒธรรม 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิชาการต่อไป

มหาวิทยาลัยราภัฏสงขลา พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ หรือเข้าร่วมประชุมทางวิชาการโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านเว็บไซต์ http://conference.skru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้โดยตรงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรย์สมร ผลบุญ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๓๒๓๑๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.