ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

Spread the love

                         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ” วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และส่งผลงานฉบับเต็ม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตามรูปแบบที่กำหนดได้ทาง conference.ssru.ac.th/sssci2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์   : 0 2160 1143 – 45 ต่อ 16, 27

โทรสาร     : 0 2160 1146

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.