วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
หมวดหมู่ทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

                   สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ ” พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน ( Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Education Sustainability ) ” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมมหกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชาการร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

                   สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จึงขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือร่วมแสดงและประกวดผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในมหกรรมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 03 กันยายน 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่นำเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและลงทะเบียนได้ที่ nhesse4.nida.ac.th  ผู้เข้าร่วมมหกรรมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าต่างๆ ได้ตามระเบียนของกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว

สอบถาบรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์    : 0 2727 3611, 0 2727 3027

อีเมล์           : nhesse4-info@nida.ac.th

เว็บไซต์      : https://nhesse4.nida.ac.th/th/

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.