ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษงานประชุม

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  หัวข้อ การจัดงาน “การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal” ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม zoom และการไลน์ผ่านทาง Facebook ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

การปาฐกถาพิเศษ

               

รับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษผ่าน Face Live: www.facebook.com/rdi.npru 

หรือ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ID : 584 926 8562 Passcode: npru13 

Link Zoom

กำหนดการและตารางนำเสนอบทความ  Download 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย