ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อความพร้อมและความสามารถในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมของประเทศ ด้านอาหารแปรรูป

Spread the love

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้การกำกับดูแลของสภานโยบาย การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (อว.) ให้ดำเนินการจัดทำโครงการการศึกษาสถานภาพโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมที่สำคัญจัดทำแนวทางหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน และวางแผนเพื่อการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต (ทั้งใหม่ และทดแทน) รวมถึงวิธีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อให้ บพค. มีข้อมูลประกอบการกำหนดทิศทางในการจัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาและใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยหรือสเกลใหญ่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และความมั่นคง และพัฒนาระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ของประเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและความสามารถในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยด้านอาหารแปรรูปของประเทศมีความสมบูรณ์ ครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย สวทช. จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง และเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยด้านอาหารแปรรูปของประเทศที่คณะผู้วิจัยได้เตรียมจัดทำไว้ ในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม A และ B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดและกำหนดการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมกับการจัดกิจกรรมคู่ขนานผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยท่านสามารถยืนยันการเข้าร่วมประชุมตามแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ตามลิ้งก์ https://forms.gle/qq4phdGfWcdph6x9A ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธเนษฐ ตันเจริญ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thanet.tuncharoen@nstda.or.th

(ร่าง) กำหนดการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อความพร้อมและความสามารถในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยด้านอาหารแปรรูปของประเทศ
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องจามจุรีบอลรูม A และ B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร และผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยระบบ Zoom video conference

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดประชุม โดย ผู้บริหาร บพค./สวทช.
09.15 – 09.45 น. นำเสนอภาพรวมโครงการฯ และนำเสนอข้อมูลผลการสำรวจพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านอาหารแปรรูปของประเทศ โดย คณะผู้วิจัย
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
12.00 น. รับประมานอาหารกลางวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร: 0 2564 7000 ต่อ 71864 หรือ 06 4193 9366 (ธเนษฐ)
โทรสาร: 0 2564 7084
อีเมล: thanet.tuncharoen@nstda.or.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย