ขอเชิญเข้าร่วมสัมนานาวิชาการระดับชาติ”ติดตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง”

Spread the love

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยูท่ามกลางชุมชนโบราณ ดังที่ค้นพบ เป็นหลักฐานโบราณสถานตุมปัง ที่เกี่ยวของกับพระสาสนาบบริเวิณ มหาวิทยาลัย ทั่งที่ร่อยรอยเจดีย์ในบริเวณบ้านพัก บุคคลากร ที่วัดออก ตลดจนวัดแสงแรงคือร่องรอย เจดีย์บริเวณบ้านพัก จะถูกทิ้งร้างไปนานแล้ว  แต่ล้วนวัดแสงแรง คือร่องรอยทางโบราณคดีแห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา แม้ส่วนใหญ่สถานที่ประกอบการพิธิกรรมของคนชุมชน ซึ้งเป็น”อุทยานโบรณคดี” จึงกกำหนดจัดสัมมนา จึงกำหนดจัดสัมนา”ติดตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง” ขึ้น เพื่อนขึ้นให้เกิดสร้าง หลักฐาน เพื่อให้เกิดสร้าง หลักฐาน ความรู้ทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้น จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมนานาวิชาการระดับชาติ”ติดตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง” ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอความกรุณาส่งใบกลับไปยัง อาศมวัฒธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังนครศรีธรรมศาสตรื 8060 โทรศัพท์ 07567-2508-10 โทรสาร 07567-2567 ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2561

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.