ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ” โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System ” รุ่นที่ 3

Spread the love

                          มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ” โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System ” รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยโดยเฉพาะอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยได้ ด้วยนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) โดยระบบ Mentoring System

                          มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ” โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System ” รุ่นที่ 3 ตามวันเวลาดังกล่าวฯ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2GDXlcb

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน    :  นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ   : โทรศัพท์ 02 849 6158

อีเมล์    :  tanavat.kae@mahidol.edu

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.