ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายจับคู่ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายจับคู่ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้าร่วมอบรมในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้องประชุมราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติให้กองอาหาร จัดทำโครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม (Innovative Food Matching Centre)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยด้านการแปรรูปมีความพร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และอาหาร โดยใช้มาตรการด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นตัวขับเคลื่อน และเพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยให้มีความพร้อมเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายจับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม

กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมฯ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6U4wxWrOB8NjVaZ2HhbOkXr8vSB6TbFp3RstKV5B3NrmskA/viewform?fbclid=IwAR1FuhuQwQI-ubsQcebRhVjSqPRkHyo0BH3J4p1s-UAlSdn5SKeMH0-3tx0

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน ทั้งนี้ในส่วนค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทาง เบิกจากต้นสังกัด

ดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับได้ที่: https://www.research.lru.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/02/กำหนดการ-แบบตอบรับ.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาระบบ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวนิชนิภา ชัยภักดี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-590-7406
E-mail : ifmac.fda@gmail.com

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย