ขอเชิญส่งโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Spread the love

                     ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์จะให้มีการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้หัวข้อเรื่องต่อไปนี้

                      1. การพัฒนาระบบงานและบุคลากรที่สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร

                      2. การเสริมสร้างการเป็นมืออาชีพของบุคลากรเพื่อช่วยทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา

                      3. การพัฒนาระบบและวิธีการงบประมาณของรัฐสภา

                      4. การวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

                      สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย อาจารย์และนักวิจัย/นักวิชาการ และผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์รัฐสภา https://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโดยโครงการวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ว.1) ได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ เรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2244 2067-8 โทรสาร 0 2244 2074 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.