ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Spread the love

                        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป และให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเขียนโครงการวิจัยชุมชน

                        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรในสังกัด อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ที่พัก และผู้เข้าร่วมอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

                        สามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ www.fms.vru.ac.th/training   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,500 บาท ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เลขบัญชี 980-0-82147-3 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรม พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน ส่งมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ management@vru.ac.th หรือโทรสาร 0-2529-3847

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์      : 0 2529 3847, 02 909 1531-2

โทรสาร        : 0 2529 3847

อีเมล์            : management@vru.ac.th

หรือผู้ประสานงานโครงการ  อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ โทรศัพท์  : 08 1595 3541

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.