ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 1

Spread the love

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี มหาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งายในและภายนอกจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต  ครั้งมรา 4 ภายใต้หัวข้อ”ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัฒกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562  ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ.ิรินธร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยให้เข้มแข็งต่อไป

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์ใก้กับคณาจารย์  นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา ในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ โดยบทความได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ(Proceeding Book) และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน/ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2019/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.