ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Challenges of Education in the New Normal” ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านศิลปศาสตร์ ผ่านระบบการประชุมแบบ Visual online จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ libarts.rmutsv.ac.th/lanc

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.