วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการสัมนาเครือข่ายองความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการสัมนาเครือข่ายองความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 19 ซึ้งได้มีการกำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรูู้เป็น 4 หัวข้อ ดั้งนี้

  1.  เทคนิคการการสอนแบบมืออาชีพ
  2. การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา
  3. การจัดการการเรียนรู้และการประเมินผลด้านคุณธรรมจริธรรม : Good practice
  4.  เทคนิการใช้การใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความละเอียดทราบแล้วนั้น ทั้งนี้ เนืองจากเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐานทีมีทั้ง ความรู้และประสบการณ์(Mini_UKM) ได้เห็นชอบกำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่เติ่มอีก 1 หัวข้อ เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน (proposal)

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานสังกัดของท่าน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในโครงการสัมนาเครือข่ายองค์การเรียนรู้และบุคลากร ระหว่งวันที่ 2- 3 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยสารคาม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http:// qa.msu.ac.th/miniukm19

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.