ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562

Spread the love

                        สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ ” การประกาศโครงร่างงานวิจัยภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพิ่มพูนมูลค่ายางพาราไทย  “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะด้าน และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำโครงร่างงานวิจัยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการสร้างสรรค์ด้านผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยนักศึกษา เป็นการตอบสนองนโยบายประเทศ 4.0 ของรัฐบาล

                        สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรแจ้งให้ผู้ที่มีความสนใจ ส่งใบสมัครไปสถาบันวิจัยยาง ทางอีเมล์ researchraot@gmail.com และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rubber.co.th  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยยาง หมายเลยโทรศัพท์ 0 2579 1576 ต่อ 307

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.