ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดบทความวิชาการ

Spread the love

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ ดร.สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจะจัดการประกวดบทความวิชาการ เพื่อชิงเงินรางวัล
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาสเชิญชนให้อาจารยื นักวิจัยและนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทควาวิชาการ หัวข้อ “การพัมนาความรู้นวัตกรรมและเทศดนโลยีเพื่แควบคุมและป้องกันโรงคพิาสุนัขบ้า” เพื่อเป็นการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.