ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “international Conference on Technology Educational and Multidisciplinary skills in the 21st century research”

Spread the love

ด้วยทางสถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิ กําหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (ICTEMR 21) “International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary skills in the 21st Century research” เพื่อเป็นเวทีในการนําเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการมีการแลกเปลี่ยนและรับความคิดเห็นจาก ประสบการณ์ของนักวิจัย นักวิชาการอันจะนําไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือทําการวิจัย ร่วมกันต่อไป และเพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวกับงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาอันเป็นประโยชน์ใน การสร้างสรรค์ผลงาน โดยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าวมีกําหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้จะจัดในรูปแบบระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังกล่าวพร้อม กับกําหนดการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติตามเอกสารแนบในครั้งนี้

ในการนี้ ทางสถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและขอความอนุเคราะห์ท่านใน การประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรผู้สนใจในหน่วยงานของท่านร่วมการ ประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติได้ทาง เว็บไซต์ https://ictemr.com และผลงานทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้จะได้ตีพิมพ์ใน วารสาร Scopus ต่อไป หรือ สอบถามข้อมูลรายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มเติม ได้ที่ ผศ.ดร.ภูมิภควัธน์ ภูมพงศ์คชศร หมายเลขโทรศัพท์: 094-961-5665 หรือทาง ID Line : bosscbctech

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.