ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normal โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normal โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

          ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normal เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08-30-17.00 น. ณ อาคารเธียเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ ท่านละ 2,000 บาท รวมค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ https://www.western.ac.th/media/attachments/2020/01/03/2-1-63.pdf 

ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบฟอร์มการจัดทำแบบสอบถาม หนังสือนำ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกับความรู้ด้านจริยธรรม จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในแบบตอบรับออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/q5rG3E14GY6hAnFf9    ส่งใบชำระค่าลงทะเบียนทางอีเมล์ research.re@western.ac.th    สอบถามรายละเอียดที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล โทรศัพท์ 0-2563-5253 ต่อ 5017 เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับใบวุฒิบัตรในการเข้าร่าวมอบรมครั้งนี้

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.