ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ ครั้ง 20

Spread the love

เนื่องจาก ภาควิชาโภชนาการศาสตร์เขตร้อและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลลัยมหิดเล้กเห้นความสำคัญของปํหาดั่งกล่าวจึงจัดโครงการฝึกอบรมด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ ครั้ง 20 ในระหว่งวันที่  14-16 พฤศกิจากายน 2561  ณ ห้องบรรยาย 1312(ฝั่งตะวันออก ) สำนักงานบริหารการศึกษา ชั้น 3 อาคาร ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้เข่าร่มได้มีความรุ้ ความเข้าใจที่ได้นำเอาขอมูลที่ประเมินได้มาใช่ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

สมารถได้ที่   http://www.ph.mahidol.ac.th/intranet/pr.html

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.