ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Spread the love

                        ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

                        ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์โครงการนี้แก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยผู้ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียนกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/eRzx3v8ZX5otxvos7  ภายในวันที่  16 เมษายน 2562

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โทรศัพท์   : 0 2890 0001, 0 2890 1801 ต่อ 2082

โทรสาร     : 0 2890 2303

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.