ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาตินานาชาติ ประจำปี 2564

Spread the love

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาตินานาชาติ ประจำปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตอุดมศักด์ จังหวัดชุมพร บริหาร วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 6 th National Confere and the 2 nd Intermational Conference on Informatics, Agrculture, Management, Business admministation,Engineering,Sciences adn Technology:IAMBEST 2021)ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2564(การะประชุมออนไลน์)เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการวิชาชีพ นิสิต นักศึกษา ตลอตจนบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและการนำเสนอผลาเชิงวิชาการการแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อความสัมพันะ์อันดีงามและพัฒนาเป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข็มแข็ง ทางวิชาการที่เข็มแข็งในระดับชาติต่อไป

ในการนี้วิทยาเขตอุดมศักด์ จังหวัดชุมพรจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต้น จึงขอความอนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันะ์ไปยังบุคลากรและนักศึกในหน่วยงานของท่านโดยสามารถอ่ายรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลงาน กำหนดการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นได้ทาง website:http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest/หรือสอบถามข้อมูลได้ งานบริการวิชาการแก่สังคม(คุณนาราอร สว่างวงศ์โทร09-0789-3114 และสำหรับเบอร์สำนักงาน โทร 08-3066-5373)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.