ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Spread the love

                       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษร์ธานี จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ และการลงทะเบียนได้ที่ www.pcc.kmitl.ac.th/iambest    หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม 09-0789-3114

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.