ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 4

Spread the love

 

                  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงกำหนดจัดหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่น 4 : Solution by Design) ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ณ ห้องบอลรูน B ชั้น M โรงแรมประทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยให้สามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและและนวัตกรรมโดยใช้การออกแบบกระบวนการบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการปฏิรูประบบวิจัย โดยมีองค์ประกอบด้านการปฏิรูประบบวิจัยกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและกำลังดำเนินการ ทฤษฎี แนวคิด และเครื่องมือการจัดการ ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)

             ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ่วน) ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ก่อนที่  http://www.knit.or.th/web/riii4   และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :

โทรศัพท์ : 02 126 7632-34 ต่อ 110 (นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์)

อีเมล์ : patchaya@knit.ro.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.