ขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society(eLearning2019)

Spread the love

                       วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตลอตจนผู้ที่สนใจทั่วไปส่งบทความมานำเสนอในงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society(eLearning2019) ในหัวข้อ “The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2019) ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 -16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

                       วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้้งที่ 15 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ส่วนเวลาและสถานที่คงเดิม จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอตจนผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมส่งบทความมานำเสนอในงานประชุมนานาชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยบทความที่ได้รับให้นำเสนอในงานประชุมนานาชาติ จะได้ตีพิมลงใน Special Issue of the International journal of the Computer,the Internet and Management (IJCIM) ซึ่งมี Impact Factor 5.36 ใน index Copernicus Journal Master List และอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงไทย “Thai Citation  Index (TCI)” และดัชนีของอาเซียน “ASEAN Citation  Index (ACI) ” สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.elearningap.com/ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20  พฤศจิกายน 2562 หรือ http://www.2019.elearningap.com/

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.