ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Spread the love

                    สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมกราคม – กันยายน 2562) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรมไปประยุคต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงานต่อไป

                    หากเห็นว่าหลักสูตรต่างๆ ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ขอเชิญท่านและบุคลากรของท่านเข้ารับการฝึกอบรมโดยดูรายละเอียดเพื่มเติมของหลักสูตรอบรมโดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรได้ที่ www.training.nida.ac.th  สำหรับข้าราชการสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบทางราชการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเรขานุการสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทรศัพท์     : 0 2375 4720, 0 2727 3213 – 14

โทรสาร       : 0 2375 4720

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.