วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เนื่องจากปัจจุบัน ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังนี้

          กิจกรรมที่ 1 พิธีเปิด การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ใหเลื่อนออกไป จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ้น โดยผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

          กิจกรรมที่ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภาค Oral และ Poster กำหนดให้มีการนำเสนอแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 เนื่องจากผู้นำเสนอผลงานมีความจำเป็นต้องนำรายงานผลงานนำเสนอ (Proceeding) ไปขอตำแหน่งทางวิชาการหรือเพื่อสำเร็จการศึกษา หรือเพื่อกิจกรรมทางวิชาการอื่น

          กิจกรรมที่ 3 ภาคนิทรรศการ ให้งด

Avatar photo

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย