ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2565

Spread the love

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2565 ในหัวข้อ “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM CLOUD MEETING โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัย

ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2565 ให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั่วไป 1,500 บาท สมาชิกเครือข่าย 1,300 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป นักศึกษาปริญญาตรี และสมาชิกเครือข่าย 500 บาท ทั้งนี้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ด การส่งบทความและหลักฐานการชำระเงิน ส่งได้ที่ E-mail : nchri.2022@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ https://asc.vu.ac.th/wp/ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ โทรศัทพ์ 08-1547-5041 หรือ อาจารย์จิราภรณ์ ประธรรมโย โทรศัพท์ 08-8332-6056

อ่านรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ https://asc.vu.ac.th/wp/เอกสาร-กำหนดการ-เทมเพลต/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย