จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2

Spread the love

 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย