ชอเชิญเข้าร่วมจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย “Researcher Connect”

Spread the love

สำนักงานคระกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริติช เคานซิลจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย “Researcher Connect” เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ เทคนิคด้านการสื่อสารและนำเสนอโครงการ ผ่านกระบวนการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร ภายใต้มาตราฐานหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรของ บริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร  เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาและการวิจัยไทยสู่ระดับนานชาติ โดย จะเปิดอบรมจำนวน 4 รุ่น รุนละ 3 วัน ใน กรุงเทพฯ สงขลา เชียงใหม่ โยผู้เช้าอบรมต้อมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณืการวิจัยหลังจากจบ ปริญญาเอกไม่เกิน 5-10 ปี
  2. ทำงานเต็มเวลาในสถาบันศึกษาหรือสถาบันวิจัยแห่งประเทศไทย
  3. มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ B๒ (เทียบเท่า IELTS ๕.๕)
  4. มีโครงการที่สมัครรับทุนวิจัย(ในระดับประเทศและ/หรืนานาชาติ)

ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 21 มกราคม 2562 ที่ว็บไชต์ของบริติช เคานซิล หรือ http://bit.ly/2A2Pi4V

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.