ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

Spread the love

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสําหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจําปี 2562 (ค.ศ. 2019) โดยเป็นทุนทําวิจัยระยะสั้น 6 – 12 ดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดดัง โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสําหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจําปี 2562

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาใบสมัคร ตามที่ NRF กําหนด ดังนี้

 1. ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือ เชิญให้ร่วมทําวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
 2. เอกสารในการขอรับทุน ตัวจริง ๑ (หนึ่ง) ชุด พร้อมสําเนา 6 (หก) ชุด รวมเป็น 7 (เจ็ด) ชุด ดังนี้
  2.1 ใบสมัครตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่ NRF กําหนด (Annex 1, 2 และ 3) พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ใน Annex 2 ข้อ ๒๑ หัวข้อย่อย ๑ และ ๒ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ วช. พิจารณาลงนามในฐานะ หน่วยงานเสนอชื่อผู้ขอรับทุน (Nominating Authority)
  2.2 เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดําเนินการในสาธารณรัฐเกาหลี ความยาวไม่เกิน ๑ หน้า กระดาษพิมพ์ เป็นภาษาไทย (ระบุชื่อและหน่วยงานของนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และงานที่จะทํา)
  2.3 หนังสือเชิญให้ร่วมทําวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
 3. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ ๒ มายัง วช. ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ วช. ลงนามรับรองใบสมัครในฐานะหน่วยงานเสนอ ชื่อของประเทศไทย (Nominating Authority) ซึ่งทาง NRF แต่งตั้ง
 4. วช. นัดหมายส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. เท่านั้น สําหรับผู้ที่ไม่ผ่าน การพิจารณา วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครขอรับทุนและจะทําลายเอกสาร ดังกล่าว
 5. ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. ส่งใบสมัครซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย วช. ไปยังนักวิจัย รับรองชาวเกาหลีทางออนไลน์และทางไปรษณีย์ก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เนื่องจาก host เกาหลี จะเป็นผู้มีอํานาจในการส่งใบสมัครให้ NRF

การพิจารณาใบสมัคร
NRF จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ วช. และนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทราบในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จาก link ด้านล่างหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 203 โทรสาร 0-256-3049
อีเมล์ sasivimol.t@nrct.go.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.