ประกาศการรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565

Spread the love

ประกาศการรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility
ประจำปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ของสถาบันอุดมศึกษา นั้น

สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 087-3163705 (คุณอัญชลิกา ชอบธรรม)
โทรศัพท์ 055-4110-96 ต่อ 1918
E-mail: tmo@uru.ac.th

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย