ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561

Spread the love

สำนังาน  ปปช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ ประจำปี 2561  จำนวนโครงแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดั้งนี้

  1. โครงการวิจัยเรื่อง”การสังเคราะห์การทุรจิตรเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบและพัฒนาการกลไกการสกัดกั้นการทรุจิตเชิงนโยบายของไทย” งบประมาณ 1,000,000บาท
  2. โครงการวิจัยเรื่อง”การศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางทางการทุรจิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการการค้ามนุษยศาสตร์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง” งบประมาณ 1,200,000 บาท
  3. โครงการวิจัยเรื่อง”การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ของรัฐต่อกฏหมายว่าด้วยการขัดประโยชน์ส่วนร่วม” งบประมาณ 1,000,000 บาท

สามารถดาวโหลดได้ที่ www.nacc.go.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.