ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ ศจย. ปี พ.ศ.2561-2562

Spread the love

 

                   ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบให้กับอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศได้ และงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย

                      ในการนี้ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอประกาศให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ภาคใต้กำกับของรัฐ ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถขอรับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการสมัครจากเว็บไซต์  http://www.trc.or.th/  ไปที่เมนูทุนวิจัย->หัวข้อนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 – 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 

ผู้ประสานงาน  : นางสาววันวิสาข์ กัสนุกา  (นักวิชาการ ศจย.)

โทรศัพท์         : 085 668 0421

E-mail             : trcresearch1@gmail.com

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.