ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี ๒๕๖๓

Spread the love

ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุนการพัฒนายางพาราต ลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา แลัเผ่ยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการยางพาราอยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โยมีคณะกรรมการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา ๔๙(๔) ด้านการผลิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม แล้วนั้น

การยางแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี ๒๕๖๓

จึงขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ โดยมีคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการฯและผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เสนอข้อเสนอเชิงหลักการวิจัยตามแบบฟร์อม ว.๑  ทางด้าน การผลิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเชิงนโยบาย ตามควาเชี่ยวชาญโดยลักษระงานวิจัยดังกล่าว ต้อสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของการยางแห่งประเทศไทย ยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มาที่สถาบันวิจัยยาง อีเมลล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.