ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Spread the love

                ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน คือ โครงการวิจัยเรื่อง ” การสงเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต “

                ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมข้อกำหนดการศึกษา (Terms of Reference) และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Research Proposal) ได้ที่ https://www.nacc.go.th  หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน และเวลาราชการได้ที่ ศูนย์วัจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๋งภากาณ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.